Låneforsikring

Med en forsikring på ditt lån er du og din familie forsikret om noe uforutsett skulle inntreffe. Langvarig sykdom, arbeidsledighet eller ulykke kan ramme oss alle og i slike situasjoner kan det være vanskelig å betale ned på lånet. 

Forsikringen vil betjene dine månedlige terminbeløp og dermed gi deg én bekymring mindre i en ellers vanskelig situasjon. Låneforsikring betyr også ekstra trygghet for deg og dine nærmeste ved at restgjelden blir infridd ved tap av liv. 

Pris på forsikringen? 

Forsikringspremien utgjør 9,1 % av ditt månedlige terminbeløp og blir fakturert sammen med lånet. Se priseksempel under.

Månedlig terminbeløp: Premie: Terminbeløp inkl. forsikring:
Kr. 1 000 Kr. 91 Kr. 1 091
Kr. 1 500 Kr. 137 Kr. 1 637
Kr. 2 000 Kr. 182 Kr. 2 182

 

Ved aksept av forsikringen vil vilkår og bevis bli sendt per post. Du betaler forsikringen enkelt på samme faktura som lånet ditt. Du har 30 dagers angrefrist og kan deretter si opp avtalen med 30 dagers varsel. 

Hvem kan tegne forsikring? 
For å kunne tegne Betalingsforsikring på ditt lån i BB Finans må du oppfylle følgende kriterier: 

  • Privatperson eller selvstendig næringsdrivende
  • Folkeregistrert adresse og faktisk bosted i Norge ved tegning
  • Fylt 18 men ikke 65 år. Forsikringen kan tegnes på nytt t.o.m. 60 år
  • Fast ansatt hos en og samme arbeidsgiver i en periode på minst seks sammenhengende måneder direkte før tidspunktet for tegning av forsikringen, og har en stillingsgrad som tilsvarer minimum 22 timer uke.
  • Fullt arbeidsfør og ikke mottar sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller liknende.
  • Medlem av norsk folketrygd på tidspunktet for tegning av forsikringen
  • Ikke være kjent med forstående arbeidsledighet eller burde hatt grunn til å regne med forestående arbeidsledighet eller permittering.

Mer informasjon om låneforsikring

  • Arbeidsledighet/permittering eller arbeidsuførhet: blir du 100 % permittert, helt og ufrivillig arbeidsledig eller 100 % sykemeldt, dekker forsikringen dine månedlige renter og avdrag- oppad begrenset 365 dager.
  • Maksimal erstatning under forsikringen utgjør ved sykehusinnleggelse det laveste beløp av 12 ganger månedlig ytelse og utestående balanse ved samme erstatningstilfelle eller 36 ganger månedlig ytelse og utestående balanse uansett antall erstatningstilfeller
  • Ved forsikredes død betaler forsikringsgiver et beløp til forsikringstaker svarende til den utestående balanse pr. dato for dødsfallet. Forsikringsgivers maksimale ansvar er NOK 200.000 for alle avtaler og alle forsikringer forsikrede har hos forsikringstaker.

 

*Vær oppmerksom på at det er noen unntak i dekningene som er angitt i vilkårene. For eksempel så er ikke arbeidsuførhet som følge av ryggsmerter eller psykiske sykdommer dekket, ei heller arbeidsledighet grunnet mislige forhold eller frivillig oppsigelse. For detaljert oversikt over unntak for dekning se fullstendig oversikt i forsikringsvilkårene samt forsikringsbevis som tilsendes ved tegning. Du kan også laste ned fullstendig vilkår i pdf format her; Vilkår betalingsforsikring.

Du har 30 dagers angrerett fra Ikraftredelsesdato for forsikringen. Ved oppsigelse fra deg innen 30 dager fra Ikraftredelsesdato, vil betalt permie bli refundert. Innen de 30 første dagene kan du ringe BB Bank ASA på telefon 56 99 92 00 for å si opp avtalen.

Etter angrefristen er over kan du si opp forsikringsavtalen med minst 30 dagers skriftlig varsel når som helst. Oppsigelsen får virkning fra dagen før første premieforfallsdato som kommer etter utløpet av varslingsperioden. Dette må da gjøres skriftlig til BB Finans.

Melding om skade må sendes på fastsatt skjema så snart som mulig etter at skaden er intruffet. Melding sendes till Crawford & Company AS, Kjørbokollen 30, 1300 Sandvika.

Om du er misfornøyd med den informasjonen vi har gitt eller formidlingen av forsikring, ønsker vi at du i første omgang kontakter vår kundeservice. Du kan kontakte oss ved å sende en e-post til post@bbbank.no, eller kontakte oss på telefon 56 99 92 00. Vi vil gjøre det vi kan for å løse eventuelle misforståelser. Dersom du ikke skulle være fornøyd med det svar som du får kan du kontakte Finansklagenemnda per telefon 22 20 30 14. Finansklagenemnda er en upartisk klageinstans og behandler uten kostnad privatpersoners tvister i slike saker. Mer informasjon om Finansklagenemnda finner du på www.finansklagenemnda.no

AmTrust International Underwriters DAC., 40, Westland Row, Dublin 2, Ireland, representert av AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm.

BB Bank ASA er registrert som Forsikringsformidler till AmTrust International Underwriters DAC. BB Bank ASA, som står under tilsyn av Finanstilsynet, har ikke kvalifisert innsyn i AmTrust International Underwriters DAC. AmTrust International Underwriters DAC har heller ikke kvalifisert innehav i BB Bank. 

AmTrust International Underwriters DAC er ansvarlig for det økonomiske tapet som kan ramme en kunde, en forsikringsgiver eller noen som utleder sin rett fra kunden, som følge av at BB Bank forsettlig eller uaktsomt tilsidesetter sine plikter forsikringsformidlingsloven eller forsikringsavtaleloven.

For formidlingen av denne Låneforsikringen har BB Bank ASA rett til å ta ut godtgjørelse. Den gjennomsnittlige godtgjørelsen er ca 45 % av den totale premien. Dette gjennomsnittlige godtgjørelsesnivået baseres på din månedlige premie samt antallet solgte forsikringer og skadeutfall. Kostnader for distribusjon med videre av Låneforsikringen er trukket fra det oppgitte gjennomsnittlige godtgjørelsesnivået. Det oppgitte godtgjørelsesnivået er tilnærmet gjennomsnitt. Godtgjørelsesnivået kan i ulike fall variere avhengig av, for eksempel, ulike forsikringsprodukter, skadeutfallet, antallet solgte forsikringer og kostnadene for distribusjon.