PERSONVERNERKLÆRING

FOR BB BANK

BB BANK  (heretter «BB Bank») såkalt «behandlingsansvarlig» for dine personopplysninger. Dette betyr at BB Bank bestemmer formålet med og behandlingen av dine personopplysninger. BB Bank er forpliktet til å beskytte og respektere ditt privatliv, herunder din rett til personopplysningsvern.

Med denne personvernerklæringen er det BB Bank sin målsetting å gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler og sikrer din berettigede interesse i å beskytte dine personopplysninger og dine rettigheter. Personvernerklæringen er et tillegg til BB Bank sine avtalevilkår. Behandlingen av personopplysninger i BB Bank er regulert av Generell Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679). BB Bank er en del av TF Bank gruppen, som tilbyr finansielle produkter og tjenester i Sverige, Estland, Danmark, Latvia, Polen, Tyskland og Finland. GDPR gjelder for alle EØS/EU-land og er derfor i TF Bank sin målsetting at denne personvernserklæringen dekker informasjon om behandling av personopplysninger i alle TF Bank landene.

Med personopplysninger forstår BB Bank «enhver informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person («registrerte»)». Med "kunde" menes en registrert som har inngått eller planlegger å inngå et avtaleforhold med BB Bank. BB Bank behandler personopplysninger om din identitet, slik som fødsels- og personnummer, adresse, statsborgerskap, e-postadresse, telefonnummer, kopi av offentlig utstedt ID (pass, førerkort), kopi av elektronisk signatur eller ID ol.

BB Bank behandler personopplysninger om finansiell informasjon og kundeforholdets formål og art.

BB Bank behandler personopplysninger som registreres underveis i kundeforholdet, for eksempel endringer i kontrakten, innbetalinger, transaksjoner, transaksjonshistorikk osv.

BB Bank behandler personopplysninger om personer som har søkt på BB Bank sine produkter eller tjenester, men som ikke har inngått et kundeforhold med BB Bank.

BB Bank behandler personopplysninger for følgende formål:

 1. for markedsføringsformål av våre produkter og tjenester
 2. når behandlingen er nødvendig for gjennomføring av en kontrakt
 3. når behandlingen er nødvendig for å overholde en lovlig forpliktelse, som for eksempel hvitvasking, finansiell rapportering og skatterapportering
 4. for interne formål, som markedsanalyse, kundeanalyse, forretnings- og metodeutvikling, risikostyring og statistikk, for å forbedre BB Bank sine produkter, tjenester og kundekommunikasjon.
 5. For beregning av kapitalkrav for kredittrisiko

BB Bank benytter seg i noen tilfeller av automatiserte avgjørelser og såkalt profilering. Dette kan for eksempel være automatiserte avgjørelser som en nødvendig i forbindelse med behandling av en søknad eller for å inngå en avtale. Profilering benyttes for eksempel for å gjennomføre kundeanalyser, metodeutvikling, markedsføring, ved automatiske avgjørelser og transaksjonsovervåkning for å bekjempe svindel og hvitvasking. Behandlingsgrunnlag, herunder lovlig grunnlag for profilering er bankens berettigede interesse, rettslige forpliktelser og/eller at det er nødvendig for å inngå en avtale. BB Bank benytter seg av profilering for å få bedre forståelse av våre kunder slik at BB Bank kan tilby tjenester og informasjon som er tilpasset dine behov, samt for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

BB Bank samler personopplysninger fra følgende:

 • Data gitt av deg til BB Bank
 • Andre selskap i TF Bank gruppen
 • TF Bank e-handelspartnere
 • Informasjonstjeneste leverandører, som private og offentlige poster
 • Agenter
 • Kredittbyråer

BB Bank har veletablerte og kvalitetssikrede retningslinjer og prosedyrer for informasjonssikkerhet. BB Bank bruker sikkerhetstiltak som TLS, sikkerhetskopiering, brannmurer osv.

BB Bank krever dessuten alltid at personer som behandler personopplysninger, foretar seg ved skriftlig avtale, konfidensialitet og strenge sikkerhetstiltak.

BB Bank kan i noen tilfeller gjøre opptak av telefonsamataler, lagre epostkommunikasjon eller på annen måte dokumentere kommunikasjon med Banken.

Det er BB Bank sin plikt at personopplysningene vi behandler er nøyaktige, fullstendige og oppdaterte. BB Bank beholder dine personlige opplysninger for den perioden som er nødvendig for å oppfylle formålene som er angitt i denne personvernerklæringen, med mindre vi er forpliktet til å lagre opplysningene i lengre tid eller dersom loven tillater det.

BB Bank beholder opplysninger om antall søk i inntil fem år eller dersom den registrerte ber om sletting, formålet er å justere interne scoringmodeller og å beskytte mot svik/svindel.

Det er nødvendig å behandle personopplysninger der BB Bank har en rettslig forpliktelse til oppbevaring. BB Bank er underlagt omdattende lovregulering som forplikter lagring av personopplysninger, for eksempel bokføringsregelverket, IFRS9, skatteforvaltningsloven, finansforetaksloven, kapitalkravsregelverket, hvitvaskingsregelverket og finansavtaleloven.

BB Bank kan ha et dokumentasjonsbehov så lenge en kunde potensielt kan rette et erstatningskrav mot banken.

BB Bank har en rettslig forpliktelse til å oppbevare enkelte personopplysninger i ti år etter kundeforholder er avsluttet, dette gjelder blant annet for kontoutskrifter.

Personopplysninger som er innhentet i forbindelse med etablering av kundeforholdet skal etter hvitvaskingsloven og bokføringsloven slettes eller anonymiseres etter fem år etter kundeforholder er avsluttet.

Dine personopplysninger er underlagt taushetsplikt, noe som betyr at BB Bank ikke kan offentliggjøre personlige opplysninger til uvedkommende.

Når det er tillatt å gjøre unntak fra taushetsplikten, deler BB Bank visse personlige data med andre mottakere.

Personlige data kan bli utlevert eller overført til tredjepart som er autorisert som våre databehandlere til å handle på våre vegne eller i TF Bank konsernet for utpekte formål.

Personlig data kan bli utlevert og overført til følgende:

 • Andre TF Bank konsernselskaper og samarbeidspartnere
 • Samarbeidspartnere ved markedsføring
 • Betalingsmottakere og betalingsleverandører
 • Forsikringsselskaper
 • Informasjonstjenester
 • Informasjonssystemleverandører

BB Bank utleverer også personopplysninger til tredjepart som er uavhengige databehandlere, for eksempel forsikringsforetak, inkasso selskap, meglere, andre banker og offentlige myndigheter i henhold til loven.

Du har rett til å trekke tilbake samtykket til å behandle personopplysninger for markedsføringsformål.

Du har rett til å be om innsyn i dine personopplysninger (inkludert kopi), og dersom visse krav er oppfylt rett til å korrigere eller få slettet dine personopplysninger, be om begrenset behandling av dine personopplysninger.

Du har rett til dataportabilitet, som er nært knyttet til innsynsretten, men adskiller seg fra det på mange måter. Retten til dataportabilitet tillater deg å motta de personopplysningene du har oppgitt til BB Bank, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, og å overføre dataene til en annen databehandler.

Du har rett til å sende inn en klage knyttet til databehandling direkte til BB Bank, se kontaktinformasjon under punkt 8. Dersom du er utilfreds med svaret mottatt fra BB Bank, har du rett til å sende inn en klage til den relevante tilsynsmyndigheten.

Ledende tilsynsmyndighet for BB Bank er Datatilsynet.

https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/

Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter som er beskrevet i kapittel 7., eller dersom du har spørsmål angående denne personvernerklæringen eller ved databehandling, vennligst kontakt følgende:

BB Bank
Org. nr. NO 923 194 592 MVA
www.bbbank.no
dpo@bbbank.no
+ 47 56 99 92 00
post@bbbank.no

 

BB Bank kan oppdatere denne personvernerklæringen. Den nyeste versjonen av personvernerklæringen vil alltid være tilgjengelig på våre nettsider.